Voorrangsregels

Wie krijgt voorrang

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.  Dat wil zeggen dat als jij bent ingeschreven op plaats 100, eerst de 99 mensen voor jou een woning krijgen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels.

Voorrangsregels

De voorrangsregels zijn bepaald door de Vlaamse overheid. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen bij de belangrijkste:

1. Sommige woningen zijn gereserveerd voor mensen met een handicap of senioren die zorgbehoevend zijn: Die woningen zijn aangepast om mensen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woonst. Deze woongelegenheden verhuren we bij voorrang aan de mensen die omwille van hun beperking nood hebben aan een aangepaste woning. Zorgbehoevende senioren (+65) kunnen eveneens in aanmerking komen voor een aangepaste woning. Voor deze mensen verhuren wij bij voorrang onze sociale assistentiewoningen.

2. Als een kandidaat-huurder in een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld omdat hij door een onterechte beslissing werd benadeeld bij toewijzing van een woning of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd. (Wonen-Vlaanderen, Afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel).

3. Bewoners van Cordium die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt. In dat geval moet de huurder niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

4. Als een huurder verhuist van een woning die te groot of te klein is voor het gezin naar een andere woning van Cordium die wel voldoet aan de normen. Ook nu gelden niet de inkomensvoorwaarden. Het is wel belangrijk dat de huurder altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie heeft gemeld bij Cordium.

5. Kandidaat-huurders van wie de familieleden nog in het buitenland wonen en waarvan de toekomstige gezinshereniging gemeld is bij inschrijving.

6. Als de kandidaat huurder in een van de volgende situaties woont:

    • een ruimte die volgens de Vlaamse Wooncode niet geschikt om in te wonen. Dit moet vastgesteld worden in een proces-verbaal van de wooninspecteur.
    • een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de nieuwe Gemeentewet en je de woning moet verlaten.
    • een woning die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode.
    • een woning die deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan.

7. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. Je moet dan ingeschreven zijn bij vzw ADO Icarus. De woningen zijn gelegen in de Disselstraat in Sint-Lambrechts-Herk.

8. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

9. Als je al drie jaar woont in de gemeente waar de woning ligt die je toegewezen krijgt.

10. Als je woont in het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij Cordium (Alken, Bilzen, Hasselt, Hoeselt, Kortessem).

11. Sommige gemeenten hebben nog bijkomende voorrangsregels bepaald voor de sociale woningen op hun grondgebied. Momenteel is dat al zo in Bilzen, Hasselt en Hoeselt.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kan Cordium afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij zeer ernstige sociale omstandigheden. Daarvoor is een sociaal verslag van het OCMW of andere sociale organisatie nodig.  Een OCMW kan voor daklozen ook een versnelde toewijzing vragen. Cordium kan in dat geval begeleidende maatregelen vragen.

 

Lees ook

Naast de voorrangsregels is er eerst en vooral de algemene toewijzingsregel