Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere kandidaat-huurder of huurder van Cordium met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer BE 0401.324.929.

1. Wie zijn wij?

Cordium is een door de Vlaamse regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij die als doel heeft door de verhuring van sociale woningen de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, meer specifiek de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur.

Voor de goede uitvoering van onze diensten hebben we verschillende vormen van informatie en documentatie waaronder persoonsgegevens nodig. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt, of om je beter te kunnen helpen (bv. een sociale huurwoning, huurprijs,…).

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen of bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt. Jouw gegevens worden enkel verwerkt door ons in het kader van het hierboven vermeld maatschappelijk doel dat aan Cordium werd gegeven.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere kandidaat-huurder of huurder van Cordium met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt  en ondernemingsnummer BE 0401.324.929.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij andere overheids- of private instellingen, bij jou, door middel van  invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

3. Hoe kan je ons contacteren?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan je de hoofdzetel van  Cordium contacteren via:

 • Telefoon: algemeen nummer 011 26 45 60
 • E-mail: privacy@cordium.be
 • Adres: Gouverneur Roppesingel 133 , 3500 Hasselt
 • Website: www.cordium.be

4. Welke informatie verzamelen we?

 • Identificatiegegevens: naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, plaats en datum overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoonst, inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister)
 • Adres- en contactgegevens
 • Adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling: wettelijke samenwoonst, personen ten laste, omgangsregeling m.b.t de kinderen
 • Taalkennis: beheersing van het Nederlands
 • Financiële gegevens: inkomen, onderhoudsgelden lastens betrokkene
 • Eigendomsgegevens: verwerving van onroerend goed kosteloos of ten bezwarende titel

5. Van waar verzamelen we jouw informatie?

 • Jijzelf: Je geeft ons heel wat informatie als je je inschrijft. Je bent altijd verplicht om ons juiste en volledige informatie te geven. Doe je dit niet? Wij kunnen sancties opleggen als je foutieve of onvolledige informatie doorgeeft.
 • Website: wanneer je ons informatie bezorgt via onze website
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019)

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

Cordium mag alleen persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond bestaat. De GDPR heeft 6 mogelijke gronden (artikel 6 EU AVG Richtlijn).

Wanneer je kandidaat-huurder of huurder wenst te worden verwerken wij jouw  gegevens overeenkomstig  wettelijke bepalingen, ter uitvoering van de huurovereenkomst, ter uitvoering van het algemeen belang van de verwerkingsverantwoordelijke of op basis van jouw toestemming:

 1. Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen 2021 boek 6: Sociale Huur
 2. Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007)
 3. Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009).
 4. Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007)
 5. Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders
 6. De Algemene Verordening Gegevensbescherming: voor de controle en de naleving van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor de sociale huur waarbij private instanties belast worden met onroerend vermogensonderzoek in het buitenland, verwerkt Woonhaven persoonsgegevens op grond van artikel 6 §1, E, EU-AVG. De verwerking is noodzakelijk in het algemeen belang, met name ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen bestemd zijn voor gezinnen en alleenstaanden behorende tot de doelgroep van het sociaal huurstelsel.

7. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om te informeren, controleren, toe te wijzen en het verder opvolgen van het inschrijvingsdossier of huurovereenkomst. Gegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van de overeenkomst, bij wettelijke verplichting of algemeen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, of met jouw toestemming.

Wanneer je kandidaat-huurder bent, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om je inschrijvingsdossier op te maken
 • Om je te informeren over de status van je inschrijvingsdossier
 • Om je inschrijvingsdossier te controleren (voldoe je aan de voorwaarden om sociaal te huren) en verder op te volgen (je plaats op de wachtlijst)
 • Om je een sociale woning effectief te kunnen toewijzen
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarde in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden

Wanneer je huurder bent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om de huurprijs te berekenen
 • Om de huurovereenkomst op te maken en uit te voeren
 • Om je te informeren omtrent de elementen van de huurovereenkomst (bv.in het kader van tekortkomingen/herstellingen aan de woning, betalingsachterstal, berekeningen van energieverbruik en andere huurlasten, …)
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarde in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden

8. Hoe lang houden we jouw data bij?

Cordium neemt de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en niet langer bij te houden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen wettelijk bepaald en houden we jouw gegevens bij, zolang de wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Als je wenst dat we jouw gegevens niet langer bijhouden of indien je meer informatie wil over de bewaartermijnen die Cordium hanteert, kan je ons hiervoor contacteren via mail.

9. Wie heeft toegang tot jouw data?

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vreg: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr 02/2010 van 6 oktober 2010)

Wanneer Cordium jouw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een Protocol* tussen deze partijen afgesloten. Als er een Protocol* wordt afgesloten publiceren we deze op de website en vermelden we dat met een verwijzing op deze pagina.

(* Protocol: zoals bepaald in artikel 8 van het Decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet genaamd)

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens ook delen met partijen (verwerkers) die bepaalde verwerkingsactiviteiten doen voor Cordium. Met deze verwerkers sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt in verband met gegevensbescherming als Cordium. Cordium zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de vooraf bepaalde doeleinden.

10. Wat zijn jouw rechten?

De GDPR voorziet voor jou een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vind je een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de contactgegevens van Woonhaven (zie punt 3)

10.1 Recht van inzage
We informeren je in de eerste plaats over wat er met jouw gegevens gebeurt en dat we jouw rechten moeten beschrijven. Je krijgt een kopie van jouw persoonlijke gegevens op eenvoudig verzoek via de bovengenoemde kanalen.
Hou er rekening mee dat enkel het eerste exemplaar gratis is.
Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van jouw identiteit. Bij twijfel over jouw identiteit, sturen we pas de documenten nadat wij jouw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de informatie per e-mail toesturen als je hiermee akkoord gaat; zo niet, sturen wij je de documenten per post toe.
Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jij. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

10.2 Recht op verbetering
Als we onjuiste of onvolledige gegevens van jou hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat je gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. In dit geval zullen we je uitnodigen op ons kantoor om je identiteitskaart te laten uitlezen.

10.3 Recht om te worden vergeten
Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Wanneer je aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we je gegevens verwijderen. Je e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat je niet langer wenst gecontacteerd te worden.

 • Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?
  • We verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
  • Je trekt je toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
  • Je hebt je recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
  • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
  • Je gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
 • Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit  melden. De redenen om niet aan jouw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:
  • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
  • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • Om redenen van volksgezondheid.
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

10.4 Recht op beperking van verwerking
Je kan altijd de verwerking van je gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken je gegevens opnieuw nadat we deze  controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wil deze verwerking beperken.
 • Indien we jouw gegevens niet langer nodig hebben, maar ze bijhouden voor uw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.
 • Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw je persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

10.5 Recht op kennisgeving
Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als  je dit vraagt.

10.6 Recht op data-portabiliteit
Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt.
Dit gaat over gegevens:

 • die jij ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen

10.7 Recht op bezwaar
Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen je bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.
Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij uw vraag ontvangen.

11. Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kan op elk moment de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken, als de verwerking op jouw toestemming gebaseerd is.

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is of een reden van algemeen belang.  

Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren (zie punt 3).

12. Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Dit kan via www.overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc of via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

13.Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf heden. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).