Hoe werkt de wachtlijst?

Als je ingeschreven bent als kandidaat-huurder, kom je op een wachtlijst. Nu zit je in een wachttijd, tot het jouw beurt is om een woning van jouw keuze te kunnen huren. Telkens als er een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuurd wordt, schuif jij omhoog op de lijst, tot je bovenaan staat. We kunnen nooit op voorhand zeggen hoe lang het zal duren vooraleer jij een woning aangeboden krijgt. 

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven. We kijken naar jouw inschrijvingsdatum. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Dat wil zeggen dat als jij bent ingeschreven op plaats 100, eerst de 99 mensen voor jou een woning krijgen.

Bij de toewijzing van een woning moet Cordium rekening houden met de wet. Dat is aan de ene kant de regel van de rationele bezetting, en aan de andere kant de toepassing van voorrangsregels.

1. Toewijzingsregel: rationele bezetting

Wie krijgt er wanneer een woning? Dat hangt in eerste plaats af van de grootte van de woning, waarbij we rekening houden met de samenstelling van je gezin. We streven naar een rationele bezettingsgraad.

Wat is een rationele bezettingsgraad?

Woongelegenheid met 5 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 4 tot 8 kinderen of andere inwonende personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 4 slaapkamers

Bij voorrang voor  gezinnen met 3 tot 6 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 3 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 2 tot 4 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 2 slaapkamers

Bij voorrang aan een alleenstaande of gezinnen of eenoudergezinnen met maximaal 2 kinderen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 1 slaapkamer

Bij voorrang voor koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en voor alleenstaanden

 

2. Voorrangsregels

Naast de algemene regel bestaan er voorrangsregels. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. De voorrangsregels zijn bepaald door de Vlaamse overheid. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

 1. Sommige woningen zijn gereserveerd voor mensen met een handicap of senioren die zorgbehoevend zijn. Die woningen zijn aangepast om mensen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woonst. Deze woongelegenheden verhuren we bij voorrang aan de mensen die omwille van hun beperking nood hebben aan een aangepaste woning. Zorgbehoevende senioren (+65) kunnen eveneens in aanmerking komen voor een aangepaste woning. Voor deze mensen verhuren wij bij voorrang onze sociale assistentiewoningen.
 2. Als een kandidaat-huurder in een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld omdat hij door een onterechte beslissing werd benadeeld bij toewijzing van een woning of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd. (Wonen-Vlaanderen, Afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel).
 3. Bewoners van Cordium die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt. In dat geval moet de huurder niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden.
 4. Als een huurder verhuist van een woning die te groot of te klein is voor het gezin naar een andere woning van Cordium die wel voldoet aan de normen. Ook nu gelden niet de inkomensvoorwaarden. Het is wel belangrijk dat de huurder altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie heeft gemeld bij Cordium.
 5. Kandidaat-huurders van wie de familieleden nog in het buitenland wonen en waarvan de toekomstige gezinshereniging gemeld is bij inschrijving.
 6. Als de kandidaat huurder in een van de volgende situaties woont:
  • een ruimte die volgens de Vlaamse Wooncode niet geschikt om in te wonen. Dit moet vastgesteld worden in een proces-verbaal van de wooninspecteur.
  • een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de nieuwe Gemeentewet en je de woning moet verlaten.
  • een woning die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode.
  • een woning die deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan.
 7. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. Je moet dan ingeschreven zijn bij vzw ADO Icarus. De woningen zijn gelegen in de Disselstraat in Sint-Lambrechts-Herk.
 8. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.
 9. Als je al drie jaar woont in de gemeente waar de woning ligt die je toegewezen krijgt (=lokale binding).
 10. Als je woont in het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij Cordium (Alken, Bilzen, Hasselt, Hoeselt, Kortessem).
 11. Sommige gemeenten hebben nog bijkomende voorrangsregels bepaald voor de sociale woningen op hun grondgebied. Momenteel is dat al zo in Bilzen, Hasselt en Hoeselt.

3. Uitzonderingen op voorrangs- en toewijzingsregels

Soms kan Cordium afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij zeer ernstige sociale omstandigheden. Daarvoor is een sociaal verslag van het OCMW of andere sociale organisatie nodig.  Een OCMW kan voor daklozen ook een versnelde toewijzing vragen. Cordium kan in dat geval begeleidende maatregelen vragen.

Plaats op de wachtlijst

Plaats op de wachtlijst

Met je inschrijvingsnummer en rijksregisternummer kan je zelf jouw plaats op de wachtlijst raadplegen.